Uppförandekod

Uppförandekod

Techmea AB:s uppförandekod för leverantörer

 1. INFÖRANDET

 

1.1 För att säkerställa ett ansvarsfullt beteende i etiska, sociala och miljömässiga frågor sammanfattar denna uppförandekod för leverantörer (nedan kallad SCC) de minimikrav som Techmea AB har åtagit sig och som Techmea AB kräver att dess leverantörer åtar sig för att bedriva verksamhet med Techmea AB.

 

1.2 I denna SCC avses med leverantör varje leverantör och varje affärsenhet som är ansluten till en sådan leverantör (genom konsolidering i samma företagsgrupp eller i hela sin egen leveranskedja) av leveranser, inklusive leveranser, varor, tjänster, samråd, utrustning och produkter till Techmea AB.

 

 1. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER

 

2.1 Leverantören är skyldig att

 1. a) fullt ut förenligt med de mänskliga rättigheter som följer av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, nationell rätt och internationella fördrag, i alla avseenden,
 2. b) behandla alla respektfullt och med värdighet och
 3. c) respektera allas integritet och rättigheter.

 

2.2 Leverantören får inte

 1. a) anställa ett barn som är under den lagstadgade anställningsåldern, som är 15 år (eller 14 år om så regleras i gällande lagstiftning). Varje barn ska skyddas från ekonomiskt utnyttjande och från att utföra arbete som kan anses farligt, ha en negativ inverkan på barnets utbildning eller vara skadligt för barnets hälsa eller utveckling.
 2. b) tvinga någon att arbeta mot sin vilja,
 3. c) förfölja, diskriminera och/eller trakassera någon av någon anledning, såsom kön, ålder, sexuell läggning, hudfärg, ras, social bakgrund, etniskt ursprung, funktionshinder, graviditet, religion, politiska åsikter, fackligt medlemskap;
 4. d) ägna sig åt sexuella, fysiska eller verbala övergrepp och kroppsstraff och hot om samma eller
 5. e) tvinga sina anställda att lämna över sina värdesaker eller identitetshandlingar.

 

2.3 Leverantören är skyldig att behandla sina anställda på ett rättvist och jämlikt sätt och respektera de anställdas föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar.

 

2.4 Leverantören är skyldig att betala (och få sina underleverantörer och underleverantörer att betala) sina anställda minst minimilönen i enlighet med tillämplig lag och/eller kollektivavtal. Alla löneavdrag som disciplinär åtgärd är förbjudna.

 

2.5 Leverantören är skyldig att till fullo följa tillämplig lagstiftning och/eller kollektivavtal relaterade till arbetstider och viloperioder.

 

 1. HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

 

3.1 Leverantören ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. Leverantören ska åtminstone följa minimistandarderna enligt nationella och lokala lagar och förordningar om arbetsmiljön.

 

3.2 Leverantören ska vidta bästa möjliga försiktighetsåtgärder mot olyckor och arbetssjukdomar. Leverantören ska utbilda och utbilda anställda i arbetsmiljöfrågor samt införa och upprätthålla ett adekvat arbetsmiljöledningssystem.

 

 1. MILJÖN

 

4.1 Leverantören är skyldig att följa alla miljölagar, förordningar och standarder som gäller för dess verksamhet. Leverantören kommer att följa miljövänliga metoder på alla platser där den är verksam.

 

4.2 Leverantören måste aktivt arbeta för att minska utsläppen till luft, mark och vattenvägar och utnyttja naturresurserna mer effektivt.

 

 1. AFFÄRSMETODER, ANTIKORRUPTION OCH REGELEFTERLEVNAD

 

5.1 Leverantören är skyldig att bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt. Detta inkluderar att leverantören:

 1. a) avstår från alla former av korruption och mutor, direkt eller indirekt. Leverantören är särskilt skyldig att se till att betalningar, gåvor och gästfrihetshandlingar överensstämmer med gällande lagar mot mutor och inte påkostade;
 2. b) strikt följer konkurrens- och antitrustlagstiftningen i alla aspekter av sin verksamhet,
 3. c) avstår från alla intrång i immateriella rättigheter,
 4. d) skyddar konfidentialiteten för all konfidentiell information som tillhandahålls av Techmea AB och andra;
 5. e) tar ansvar för alla personuppgifter som den förfogar över och till fullo följer dataskyddslagstiftningen;
 6. f) åtar sig att ha infört och att upprätthålla alla lagstadgade sociala och andra försäkringar och
 7. g) följer internationella handelsregler och exportkontrollbestämmelser.

 

5.2 Leverantören är skyldig att korrekt och öppet registrera information om sin affärsverksamhet, finansiella siffror och situation i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

5.3 Leverantören är skyldig att följa all tillämplig lagstiftning i alla jurisdiktioner där den bedriver verksamhet.

 

 1. INTRESSEKONFLIKTER

 

6.1 Leverantören är skyldig att undvika eventuella intressekonflikter.

 

6.2 Om Leverantören upptäcker en omständighet som kan leda till en intressekonflikt ska Leverantören genast underrätta Techmea AB om sådana omständigheter. Leverantören ska alltid lämna upplysning om eventuella finansiella intressen, exklusive aktier och andra instrument i börsnoterade bolag, en anställd hos Techmea AB kan inneha i Leverantörens verksamhet.

 

 1. SAMARBETE OCH EFTERLEVNAD

 

7.1 Leverantören är skyldig att se till att denna SCC genomförs. Leverantören ska säkerställa och regelbundet övervaka efterlevnaden av denna SCC.

 

7.2 Techmea AB förbehåller sig rätten att övervaka efterlevnaden av denna SCC. Leverantören kommer att göra det möjligt för Techmea AB och/eller parter utsedda av Techmea AB att utföra efterlevnadsövervakning och revisioner av dokument och lokaler relaterade till samarbetet.

 

 1. TILLÄMPNING

 

8.1 Om Leverantören inte följer denna SCC kan Techmea AB ge Leverantören vägledning om nödvändiga åtgärder och Leverantören åtar sig att omedelbart vidta sådana korrigerande åtgärder.

 

8.2 Om Leverantören inte till fullo uppfyller villkoren i denna SCC har Techmea AB rätt att avsluta sitt affärssamarbete med Leverantören. Denna uppsägningsrätt föreligger utan att det påverkar andra rättigheter som Techmea AB kan ha enligt något avtal mellan Techmea AB och Leverantören.